Hİzmetler

Vergi sırrı: nedir ve kimler faydalanabilir?

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesi uyarınca vergi sırrı, ona dahil olmayan hükümlerin belirtilmesi şeklinde tanımlanmaktadır:

1) vergi mükellefinin onayı sonucunda veya herhangi diğer neden ile herkesin ulaşabileceği nitelikteki bilgiler;

2) vergi mükellefinin vergi numarası;

3) vergi ve harçların ödenmesi ile ilgili kanunların ihlali, ve ihlal sonucunda uygulanan yaptırım bilgileri;

4) Rusya Federasyonu ile diğer ülke arasında imzalanan uluslararası vergi (gümrük) daireleri ve emniyet müdürlükleri işbirliği anlaşmalarının şartları uyarınca diğer ülkelerdeki vergi (gümrük) dairelerine ve emniyet müdürlüğüne sunulan bilgiler;

5)yürürlükte olan seçim mevzuatı uyarınca vergi dairesinin denetimi sonucunda seçime katılan aday hakkında elde edilen, adayın ve onun eşinin geliri, sahip oldukları mülkiyetleri, gelir kaynakları hakkındaki bilgilerin seçimi düzenleyen yetkili kuruluşa sunulması;

6) 27 Temmuz 2010 tarihli N210-FZ ‘devlet ve belediye dairelerinin hizmetlerini sunmalarının düzeni’mevzuatı uyarınca öngörülen devlet ve belediye dairelerine yapılan ödemeler hakkındaki bilgiler;

7) 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren vergi mükellefinin herhangi konsolide vergi mükellefi gruplarına bölünmesi veya hangi vergi sistemi (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesinin 1/7’ci bölümü) altında faaliyetini sürdürdüğü hakkındaki bilgiler vergi sırrı olarak kabul edilmemektedir.

382-FZ nolu 29 Kasım 2014 tarihli Federal kanunu uyarınca 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesine 1/8 nolu bölüm eklenmiştir.

8) Sunulan bilgilerin gerçeğe yansımasının denetlenmesi amacı ile bölgesel idari makamlara tanınan, vergi mükelleflerinin ödenen vergileri harçlar ve kalan ödemeleri ile ilgili sunduğu tüm bilgileri denetleme hakkı hakkındaki bilgiler.

Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümler dışındaki vergi mükellefleri ve onun sürdürdüğü ticari faaliyeti hakkındaki diğer tüm bilgiler vergi sırrı olarak kabul edilebilir.   Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesinin 2’ci bölümünde belirtilen durumlar dışında, vergi mükellefi hakkındaki vergi sırrının vergi dairesi, emniyet müdürlükleri, iç işler bakanlığı, polis, devlet bütçe dışı fonları ve gümrük daireleri, ve de adı geçen tüm makamların yetkili temsilcileri tarafından gizlilik koşulları içinde tutulması gerekmektedir. Devlet dairelerine vergi sırrı olarak gelen bilgilerin özel muhafaza edilme şekli mevcuttur.  Örneğin, Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesi uyarınca vergi sırrı olarak tanımlanan, elektronik ortamdaki bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgilerin, üçüncü şahısların ve  vergi dairelerinde belirtilen kategorideki bilgiler ile çalışma hakkına sahip olmayan memurların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesi ve işlem görmesi gerekmektedir (Rusya Federasyonu Hükümetinin 26 Şubat 2004 tarihli 110 nolu ‘Bireysel girişimcilerin ve tüzel kuruluşların tescil edilmesinin ve kayıt işlemlerinin yapılması hakkında’ talimatı).

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesi uyarınca diğeri öngörülmediği taktirde, Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 84 nolu maddesinin 9’cü bölümü uyarınca vergi mükellefinin vergi dairesindeki kaydının yapıldığı tarihten itibaren, onunla ilgili tüm bilgiler vergi sırrı olarak kabul edilecektir.

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesinin 2’ci bölümünde belirtilen durumlar dışında, vergi mükellefi hakkındaki vergi sırrının vergi dairesi, emniyet müdürlükleri, iç işler bakanlığı, polis, devlet bütçe dışı fonları ve gümrük daireleri, ve de adı geçen tüm makamların yetkili temsilcileri, memurları, eksperleri ve uzmanları  tarafından gizlilik koşulları içinde tutulması gerekmektedir.

Vergi ‘sırrı’ olarak tanımlanan bilgilerin yürürlükte olan kanunlara aykırı şekilde edinmesi ve paylaşılması durumunda, idari ve cezai yaptırımın uygulanması öngörülmektedir.

Rusya Federasyonu KOAP kanunun 13.14 nolu maddesi uyarınca vatandaşlara Beş Yüz ruble ile Bin ruble arasında, memurlara ise Dört bin ruble ile Beş Bin ruble arasındaki idari para cezası verilecektir.

Ticari, vergi veya banka sırrı kategorisine giren bilgilerin yürürlükte olan kanunların ihlali ile paylaşılması sonucundan öngörülen cezai sorumluluk Rusya Federasyonu Ceza kanunun 183 nolu maddesinde belirtilmiştir. Sözkonusu durumda verilebilecek olan en büyük ceza, Beş yıllık süre içinde zorunlu çalışmaların yapılması veya iki ile Yedi yıl arasındaki hapis cezasıdır.

Yetkili devlet dairesi memurunun kendi yükümlüklerini yerine getirmesi sırasında vergi mükellefi hakkında edindiği vergi sırrı (ticari faaliyet, üretim) olarak tanımlanan bilgileri diğer amaç ile kullanması veya üçüncü şahıslara sunması, veya vergi sırrı hakkındaki bilgileri içeren belgeleri yitirmesi, vergi sırrını paylaştığı olarak kabul edilecektir.

Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığının BG-3-28/96 nolu 03 Mart 2003 tarihli ‘Vergi dairelerin gizli bilgilerine ulaşım düzeni’ile vergi dairelerinin, bölgesel devlet kuruluşlarının ve diğer yetkili dairelerin gizli bilgilere ulaşım ve işlenme şekli detaylı şekilde belirtilmiştir. Vergi sırrı niteliğini taşıyan bilgiler gizli bilgilerin sunulmasına dair talebin ulaşması sonucunda verilmektedir. Gizli bilgilerin sunulması talebinde bulunan vatandaşın başvurduğunun ispatlanabilmesi için, talebin yazılı şekilde belirlenen forma uygun şekilde hazırlanan antetli kağıtta hazırlanıp, posta, kurye aracılığı ile veya vergi dairesine başvuranın kimlik bilgilerinin belirtilmesi ile elektronik ortamda sunulması mümkündür. Talebin elektronik ortamda gönderilmesi durumunda, memurun elektronik ortamdaki dijital imzasının bulunması gerekmektedir. Talebin incelenmesi için dayanak olarak, başvurana vergi sırrına ulaşma hakkını tanıyan normatif tutanak bilgilerinin bulundurulması gerekmektedir. Vergi sırrının sunulması talebinde bulunan tarafın aynı zamanda yürütülen davanın, cezai soruşturmanın devam etmesi (cezai soruşturmanın işlem numarasının, tarihinin ve diğer bilgilerin sunulması ile) gibi yürürlükte olan kanunlar uyarınca kendisine vergi sırrının sunulması için gerekçe bildirmesi gereklidir. Başvurana gerekli olan bilgiler vergi dairesi tarafından kendi bünyesinde bulunan ekipmanın kullanılması ile kağıt şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Yürürlükte olan taleplere ve içeriğe uymayan talepler uyarınca herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Vergi sırrını taşıyan bilgiler kimin ilgisini çekebilir? Herşeyden önce vergi sırrını taşıyan bilgiler  yetkili devlet daireleri için yapılan denetim işlemleri kapsamında gerekmektedir (yukarıda belirtildiği gibi). Aynı zamanda vergi sırrını taşıyan bilgiler vergi mükellefinin sözleşme imzaladığı kuruluşlar için büyük önem taşımaktadır. Belirtilen kuruluşların talep ettiği bilgiler aşağıdaki gibidir:

- vergi mükelleflerine ait olan özel bilgiler (Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesi Moskova departmanı’nın  hazırladığı 26.05.2010 tarihli N 20-14/055467@ nolu ‘Vergi sırrının tanımı’);

- ticari sır kategorisine giren bilgiler;

- banka sırrı kategorisine giren bilgiler;

- vergi mükellefinin sahip olduğu mülkiyeti hakkındaki bilgiler ve diğer bilgiler.

Vergi mükellefinin işbirliği sözleşmesini imzaladığı öbür tarafın vergi sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmelerinin nedeni, işbirliği içinde faaliyetini sürdüreceği partnerinin nasıl bir yapıya sahip olduğunun ve de güvenilir bir şirket olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile vergi mükellefi olarak yükümlüklerini dürüstçe yerine getirdiğinden emin olma isteğidir. Yürürlükte olan kanunlar uyarınca tarafların yürürlükte olan kanunlar uyarınca geçen ihale veya açık arttırma sonucunda işbirliği sözleşmesini imzalamaları sırasında birbirine kendi iç bünyesindeki belgeleri sunmaları yönündeki herhangi zorunluluğunun bulunmamasına rağmen, pratikte ise belirtilen şekildeki sözleşmelerin imzalanması sırasında taraflar birbirinden sıkça aşağıdaki belgelerin sunulması talebinde bulunmaktadır:

Devlet tescil belgesinin sureti, temsilcinin yetkilerini ispatlayan belgeler, karşı tarafın gerçekleştirdiği işlemin kaydını gerçekleştirecek olan kuruluş hakkındaki bilgiler, lisans, yetkili devlet daireleri tarafından verilen izinler vs.

Yürürlükte olan kanunlar uyarınca sözleşmeyi imzalayan tarafın karşı tarafa, sözleşmenin imzalanması sırasında onun talebi sonucunda herhangi iç bünyesindeki belgeleri sunma zorunluluğu bulunmamadığından dolayı, her taraf belirtilen belgeleri kendi isteği ile sunma hakkına sahiptir.

İşbirliği sözleşmesini imzalayan her şirket, karşı taraf hakkındaki ana sözleşme, sicil özeti gibi herkesin serbestçe ulaşabileceği bilgileri vergi dairesinden talep etme hakkına sahiptir (Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığının 23.11.2011 tarihli 158 nolu emrin 7-18 nolu maddeleri uyarınca belirlenen tüzel kuruluşların bilgilerinin sunulmasının düzeni).  Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesi uyarınca belirtilen bilgiler halka açıktır.

Bunun dışında talep edilebilecek olan belgeler:

1)Muhasebe belgeleri ve vergi beyannameleri, muhasebe bilançosu.

Şirketin muhasebe belgeleri iç muhasebe raporlarından farklı olarak halka açıktır. Muhasebe (mali) belgelerin gizlilik koşulları içinde tutulması kabul edilemez (402-FZ nolu 6 Aralık 2011 tarihli ‘Muhasebe düzeni’ kanunun 13/11 nolu maddesi). Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığının 34 nolu 29.07.1998 tarihli emri ile onaylanan muhasebe düzeninin 89 nolu maddesi uyarınca şirketlerin muhasebe raporlarının bankalar, yatırımcılar, alacaklılar, alıcılar, tedarikçiler ve diğer kuruluşlar için açık olması gerekmektedir. Belirtilen kuruluşların muhasebe raporlarını inceleyip, masraflarını ödemeler şartı ile onların suretlerini teslim alma hakkı bulunmaktadır.

İşbirliği sözleşmesini imzalayan tarafa karşı tarafın vergi beyannamelerinin sunulmasının düzeni ise farklıdır. Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 84 nolu maddesinin 9’cü bölümü uyarınca, vergi mükellefinin vergi dairesinde kaydının gerçekleştirildiği tarihten itibaren onunla ilgili tüm bilgiler vergi sırrı niteliğini taşımaktadır. Vergi beyannameleri de aynı niteliği taşımaktadır. Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 102 nolu maddesinin 1/1’ci bölümü uyarınca vergi mükellefinin kendisi hakkında sunduğu veya sunması için onay verdiği bilgiler ise vergi sırrı niteliğini taşımamaktadır. Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatı uyarınca yetkili devlet dairelerinin belirtilen bilgileri sunma şekli sınırlanmıştır. Her şirket, vergi mükellefi olarak kendisi hakkındaki bilgileri sunup sunmamakla ilgili kararını kendisi verip, ayrıca vergi beyannamelerinin ticari sırrı niteliğini taşıması ile ilgili kararını kendisi verecektir (98-FZ nolu 29.07.2004 tarihli ‘Ticari sır’ kanunun 10 ve 3 nolu maddeleri). Üçüncü şahısların haberdar olmadığı ticari değer taşıyan her türlü bilgiler ticari sır niteliğini taşıyabilir. Herhangi bir bilginin ticari sır niteliğini taşıyabilmesi için, ticari sır olarak işaretlenmesi, ayrıca ona ulaşabilecek olan tarafların belirlenmesi, hangi maddelerin ticari sır niteliğini taşıdığınin belirtilmesi, ticari sırın sunulmasının düzeninin belirlenmesi gibi işlemlerin yapılması ve de işbirliği sözleşmesi imzalanan taraflara sunulmasının düzeninin belirtilmesi gerekmektedir.

2)Banka kartı, banka hesabı. İmza örneğini ve mühür örneğini bulunduran banka kartının Rusya Bankasının 30.05.2014 tarihli 153-İ nolu ‘Banka hesaplarının açılmasının ve  kapatılmasının düzeni’ talimatı uyarınca hazırlanması gerekmektedir. Banka kartı müşteriye banka hesabının açılmasının yanısıra onun hesap ile işlemleri yapabilecek olan yetkili temsilcilerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmaktadır. Yürürlükte olan kanunlar uyarınca işbirliği sözleşmesinin imzalanması sırasında karşı tarafa banka kartının sunulmasının zorunluluğu bulunmamaktadır.

Pratikte ise, özellikle sözleşmelerin taraflar katılmaması şeklinde imzalanması sırasında, her bir taraf öbür tarafın imza örneğinin incelenmesi amacı ile banka kartını sunması talebinde bulunabilir. Yürürlükte olan kanunlar uyarınca banka kartının sunulmasının zorunluluğu bulunmadığından dolayı, her şirket kendisine yöneltilen talebi ret etme veya ikinci dereceden imza yetkilisinin imza örneğinin bulunduğu banka kartının yerine birinci dereceden yetkili idarecisinin imza örneğinin bulunduğu banka kartını sunma teklifinde bulunabilir.

3)Ortakların ve Genel müdürün pasaport bilgileri. İşbirliği sözleşmesinin imzalanması sırasında taraflar birbirinden sıkça belirtilen bilgilerin sunulması talebinde bulunabiliyor. Karşı tarafın şirketin ortağı durumundaki gerçek kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, pasaport bilgileri gibi kişisel bilgilerin sunulmasını talep etmesi durumunda, talep edilen bilgiler belirtilen tarafın yazılı şekildeki onayı sonucunda verilebilir (152-FZ nolu 27.07.2006 tarihli ‘Kişisel bilgiler’ Federal kanunun 3,6 ve 9 nolu maddeleri). Bundan dolayı her şirketin belirtilen bilgileri sunma zorunluluğunun bulunmadığı gibi böyle bir hakkı da bulunmamaktadır. İşbirliği sözleşmesini imzalayan herhangi tarafın karşı tarafa kişisel bilgilerin sunulması ile ilgili talebini sunması yürürlükte olan kanunlara aykırıdır.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)