ANTİ OFFSHORE KANUNU - VERGİ CENNETİNİN SONU MU?

Yabancı uyruklu şirketlerdeki ortaklık, denetlenen yabancı şirketler hakkında vergi dairesine bildiri usulü

Yabancı uyruklu şirketlerdeki ortaklık, denetlenen yabancı şirketler hakkında vergi dairesine bildiri süresi ve düzeni hakkındaki şemaları inceleyelim:

 

Rusya Federasyonu uyruklu vergi mükellefleri

Vergi dairesine aşağıdakiler hakkında

bildiride bulunmalıdır

Tüzel kuruluş veya gerçek kişi olarak yabancı şirketlerde ortaklığın oluşması (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 1/1’ci bölümü)


Kendi idaresi altındaki denetlenen yabancı şirketler hakkında (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 2/1’ci bölümü)

Bildirinin içeriği:

1) Ortaklığın oluştuğu tarih;

2) yabancı şirketin ünvanı (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapılar);

3)yabancı şirketin ülkesinde verilen devlet sicil numarası, vergi mükellefi olarak kaydının yapılması sırasında vergi dairesinde verilen vergi numarası (bulunduğu taktirde);

4)Yabancı şirketin sermayesinde sahip olduğu payı ve şirketin idaresine katılım şekli hakkında (direk katılmaması durumunda),

-Katılımı sırasında aracı olan her yabancı şirketin ünvanı ve devlet sicil numarası hakkındaki bilgiler;

- her sonraki şirketin sermayesinde sahip olduğu payı hakkındaki bilgiler;

5)yabancı şirketteki ortaklığı sona erdiği tarih (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapılar);

 

Bildirinin içeriği:

1) teslim edilmesinin süresi;

2) yabancı şirketin ünvanı (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapılar);

3) yabancı şirketin ülkesinde verilen devlet sicil numarası, vergi mükellefi olarak kaydının yapılması sırasında vergi dairesinde verilen vergi numarası (bulunduğu taktirde);

4) yabancı kuruluşun ülkesindeki kanunlar uyarınca mali raporlarını sunduğu dönemin son günü (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapılar);

5) yabancı kuruluşun ülkesindeki kanunlar uyarınca mali raporlarını hazırladığı tarih ve gelir vergisine göre vergi döneminin sona erdiği tarih;

6)yabancı şirketin mali yapısı ile ilgili denetim raporunun hazırlandığı tarih (yabancı şirketin ülkesindeki mevzuat uyarınca denetimin gerçekleştirilmesinin zorunluluğu bulunduğu taktirde);

7) Yabancı şirketin sermayesinde sahip olduğu payı ve şirketin idaresine katılım şekli hakkında (direk katılmaması durumunda),

-Katılımı sırasında aracı olan her yabancı şirketin ünvanı ve devlet sicil numarası hakkındaki bilgiler;

- her sonraki şirketin sermayesinde sahip olduğu payı hakkındaki bilgiler;

8)denetlenen yabancı şirketin idaresini gerçekleştirdiğinin temeli;

9) denetlenen yabancı şirketin gelirinin vergiden muaf kalmasının dayanağı.

 

Ortaklık hakkındaki değişikliğin yapılmasından sonraki Bir aylık süre içinde (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 3/1’ci bölümü)

 

Yabancı şirketin gelirinin hesaplandığı vergi döneminin tamamlandığı yıldan sonraki yılın 20 Mart tarihine kadar (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 3/2’ci bölümü)

Vergi mükellefinin bulunduğu (ikamet ettiği) adresinde bağlı olduğu vergi dairesinde büyük ölçekli vergi mükellefi olarak kaydı. Gerçek kişilerin bilgileri kağıt şeklinde, tüzel kuruluşların ise elektronik ortamda sunmaları gerekmektedir. Bildirilerin formları ve formatları Vergi Dairesi tarafından Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığının onayı doğrultusunda belirlenecektir (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 4cü bölümü). Günümüz itibarı ile yabancı şirketlerdeki ortaklığın bulunması ile ilgili yapılması gereken bildirinin formu Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesinin 09.06.2011 tarihli MMB-7-6/362@ nolu emri ile belirlenmiştir.

 

Yabancı şirketteki ortaklık hakkındaki bildirinin sunulmasından sonra, onun sunulmasının dayanağının değişmediği sürece tekrar bildirilerin yapılması gerekmemektedir (örneğin, yabancı şirketin idaresini gerçekleştiren tarafın şirketteki payının değişmesine rağmen, yinede şirketin idaresini gerçekleştiren taraf konumunda olması).Yabancı şirketlerdeki ortaklığın sona ermesi durumunda, vergi mükellefinin ortaklığının sona ermesinden sonraki bir ay içinde vergi dairesine bununla ilgili bildiride bulunması gerekmektedir (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 3/4’cü bölümü).

Rusya Federasyonu Vergi mevzuatının 374 nolu maddesi uyarınca Rusya Federasyonu’nda vergi ödenmesine tabi tutulan gayrimenkule sahip olan yabancı şirketlerin  (veya tüzel kuruluş konumunda olmayan yapıların), gayrımenkulün bulunduğu bölgedeki vergi dairesine yabancı şirketin ortakları, ve idaresini gerçekleştiren yetkili temsilcileri hakkındaki bilgileri sunmakla yükümlüdür (Rusya Federasyonu Vergi mevzuatının 23 nolu maddesinin 3.2’ci bölümü).

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 7-12 bölümlerinde vergi mükeleflerinin sunduğu bildirilerde herhangi hataların veya eksiklerin tespit edilmesi durumunda vergi mükelleflerinin ve vergi dairelerinin alması gereken tedbirler hakkındaki detaylı bilgi bulunmaktadır.  Rusya Federasyonu Vergi mevzuatının 129.6 nolu maddesinde vergi mükelleflerinin sorumluluklarından muaf kaldıkları durumlar hakkında bilgi bulunmaktadır.

Vergi mükellefi (beyannameleri sunduğu düzende) herhangi yanlış bilgilerin veya hataların (tescil numarası, vergi numarası vs) tespit edildiğine dair bildirileri sunabilir. Vergi mükellefinin yanlış bilgileri veya hataları vergi dairesinin tespit etmesinden önce belirtmesi durumunda, bununla ilgili herhangi sorumluluğu taşımayacaktır (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 7/2’ci bölümü).

Vergi dairesine ulaşan bilgilere göre (uluslararası alanda bilgi alışverişi çerçevesinde), vergi mükellefinin yabancı kuruluşun idarecisi konumunda olmasına rağmen denetlenen yabancı kuruluş bilgilerini sunmadığının tespit edilmesi durumunda, vergi dairesi vergi mükellefine bu yöndeki talebini sunacaktır.

Vergi dairesinin talebi üzerine vergi mükellefine iki seçenek sunulacaktır: bildiriyi sunmak (yabancı kuruluşun faaliyetinin idaresini gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi anlamına gelmektedir), veya yırmi günlük süre içerisinde yabancı şirketin idaresini gerçekleştirmediğinin açıklanması (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 8’ci bölümü).

376-FZ nolu kanunu uyarınca, vergi dairesine vergi mükellefinin herhangi bildiriyi sunmamış olmasına rağmen, onu denetlenen yabancı kuruluşun idaresini gerçekleştiren taraf olarak kabul etme hakkı tanınmaktadır. Belirtilen haklar vergi dairesine Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 5’ci bölümü uyarınca tanındığı açıkça görülmektedir.

Vergi mükellefinin, vergi dairesinin sunduğu taleplerini kabul etmemesi durumunda, kendisine sunulan süre içerisinde vergi dairesine, kendisinin yabancı kuruluşun idaresini gerçekleştirmediğini ispatlayan belgeleri sunmakla yükümlüdür. Sonraki aşamada iki çeşit işlem yapılabilir (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 11’ci bölümü) :

1) vergi dairesi, vergi mükellefi tarafından sunulan belgeleri ve açıklamaları inceledikten sonra, onun yabancı şirketin idaresini gerçekleştirdiğini ispatlayan unsurları tespit edilmediği gerekçesi, vergi mükellefinin yabancı şirketin (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapı) idaresini gerçekleştirmediğinikkabul edip, kendisine herhangi ceza vermeyecektir.

2) vergi dairesi, vergi mükellefi tarafından sunulan belgeleri ve açıklamaları inceledikten sonra, onun yabancı şirketin idaresini gerçekleştirdiğini kararına varıp, vergi mükellefie onun tarafından idaresi gerçekleştirilen kuruluşlar (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapı)  hakkında bilgi vermektedir.   

Vergi mükellefinin alınan kararı yanlış bulması durumunda ne yapması gereklidir?

Kararı kabul etmeyen vergi mükellefine vergi dairesinin bildirisini, teslim aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) aylık süre içerisinde mahkeme yolu ile temyiz etme hakkı tanınmaktadır (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 12/1’ci bölümü).

Vergi mükellefinin mahkemeye ilgili dilekçesi sunmasından sonraki 3 (Üç) günlük süre içinde vergi dairesine bununla ilgili bildiride bulunması gereklidir.

Mahkeme kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi mükellefi yabancı kuruluşun idarecisi olarak kabul edilemez (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 12/2’ci bölümü).

Vergi mükellefinin kendisine vergi dairesi tarafından sunulan yabancı şirketin idaresini gerçekleştirdiğine dair bildiriyi temyiz etmemesi durumunda ne olur?

Sözkonusu durumda, vergi mükellefi ilgili bildiriyi teslim almasından sonraki 3  (Üç) aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren yabancı şirketin idarecisi olduğunu kabul ettiği olarak anlaşılacaktır  (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 12/3’cü bölümü).

Yenilenen vergi cezaları

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 16 nolu maddesine 129.5 ve 129.6 nolu bölümler eklenmiştir. Yeni maddelerde vergi mükellefinin denetlenen yabancı şirketin gelir vergisini ödememesi (eksik ödemesi), veya yabancı şirketlerindeki ortaklık hakkında bildiride bulunmaması veya yanlış bilgi sunması sonucundaki sorumluluğu belirtilmiştir.

Vergi mükellefinin ödemesi gereken cezalar hakkındaki detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

 

Vergi kanunu ihlal türü

Vergi cezasının tutarı

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 25.15 nolu maddesinin 5ci bölümündeki listede belirtilen tüm belgelerin sunulmaması veya kasıtlı yanlış bilgi içeren belgelerin sunulması (vergi beyannamesi, denetlenen yabancı kuruluşun mali raporu, bulunduğu ülkedeki kanunlar uyarınca zorunlu olması duumunda denetim raporu)

100 000 ruble (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 126 nolu maddesinin 1/1 nolu bölümü)

Yabancı kuruluşun (tüzel kuruluş konumunda olmayan yapı) kendi ortakları veya idarecileri hakkındaki bilgileri yürürlükte olan kanunlar uyarınca kendilerine sunulan taleplerine rağmen sunmamaları (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 23 nolu maddesinin 3.2 nolu bölümünün yeni basımındaki talepler). Rusya Federasyonu’nda gayrimenkul sahibi olan yabancı şirketler için geçerlidir.

Yabancı şirketin tespit edilen gayrımenkulü uyarınca ödenmesi gereken mülkiyet vergisinin % 100’ü (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 129.1 nolu maddesinin 1/2 nolu bölümü)

 

Denetlenen yabancı kuruluşun vergi dairesine yanlış bilgi vermesi sonucunda vergileri ödememesi veya eksik ödemesi

Denetlenen yabancı kuruluşun ödenmeyen vergisinin % 20’si. En az 100 000 ruble. (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 129.5 nolu maddesi)

Denetlenen yabancı kuruluş hakkındaki bilgilerin kasıtlı sunulmaması veya hatalı bilgilerin sunulması

Her denetlenen yabancı kuruluş için 100 000 ruble (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 126 nolu maddesinin 1 nolu bölümü)

Yabancı şirketteki ortaklık hakkında bildiride bulunulmaması veya bildirideki bilgilerin hatalı olması

Her yabancı kuruluş için 50 000 ruble (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 129.6 nolu maddesinin 2 nolu bölümü)


Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 129.5 nolu bölümünde belirtilen ihlal ile ilgili geçici sürenin tanınması öngörülmektedir. Vergi mükellefine 2015 – 2017 yıllarındaki faaliyeti sonucunda cezanın verilmesi kararlaştırılması durumunda, kendisine Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 129.5 nolu bölümü uyarınca herhangi ceza verilmeyecektir (376-FZ nolu kanunun 3 bölümünün 3/1 nolu alt maddesi uyarınca). Vergi mükellefine 2018 yılından itibaren sürdürdüğü faaliyeti ile ilgili vergi cezası verilebilir (376-FZ nolu kanunun 3 bölümünün 3/2 nolu alt maddesi uyarınca). 

Cezai sorumluluk

Gerçek kişilerin (Rusya Federasyonu Ceza kanunun 198 nolu maddesi) ve tüzel kuruluşların (Rusya Federasyonu Ceza kanunun 199 nolu maddesi) yüksek veya aşırı yüksek seviyedeki vergi ödemelerinden kaçması durumunda vergi sorumluluğunun yanısıra cezai sorumluluğunun bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Yüksek seviyedeki vergi (harç) tutarı olarak, 3 (Üç) mali yılın içerisinde devamlı 2 milyon rublelik tutardaki verginin ödenmemesi (ödenmeyen vergi (harç) tutarının % 10’dan fazla olması şartı ile), veya toplam ödenmeyen vergi tutarının 6 milyon rubleyi aşması durumunda.  Aşırı yüksek seviyedeki vergi (harç) tutarı olarak, 3 (Üç) mali yılın içerisinde devamlı 10 milyon rublelik tutardaki verginin ödenmemesi (ödenmeyen vergi (harç) tutarının % 20’dan fazla olması şartı ile), veya toplam ödenmeyen vergi tutarının 30 milyon rubleyi aşması durumunda. 

Belirtilen kural ihlalleri denetlenen yabancı kuruluşların gerçek kişilerin gelir vergisini veya gelir vergisini öngörülen düzende ödememesi sonucunda meydana gelebilir.

Vergi sorumluluğunda olduğu gibi cezai sorumlulukta da geçici sürenin tanınması öngörülmektedir.

Yürürlükte olan kanunların ihlali sonucunda Rusya Federasyonu Devlet bütçesinin uğradığı zararın tazmin edilmesi şartı ile 2015 -2017 yıllarında vergilerin ödenmemesi (eksik ödenmesi) durumunda, cezai sorumluluğun taşınması öngörülmemektedir  (376-FZ nolu kanunun 3 bölümünün 3/4 nolu alt maddesi uyarınca).

 Sonuç

Yeni yürürlüğe giren kanunlar offshore yapılarının iptal edilmesi anlamına gelmemektedir (en çok büyük ölçekli işletmeler ile ilgilidir). Sözkonusu durumda belirtilen işletmelerin geliri rus vergi mevzuatı uyarınca yerel vergi daireleri tarafından denetlecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi,  376-FZ nolu kanunu ( Rusya Federasyonu Vergi mevzuatının 25.14 nolu maddesinin 8-12 nolu bölümleri) uyarınca, vergi daireleri yabancı şirketin ait olduğu ülkedeki yetkili devlet daireleri ile yapılan bilgi alışverişi çerçevesinde, belirtilen kuruluşun idaresini gerçekleştiren tarafı belirleyebilir.

Belirtilen normların uygulanması beraberinde birçok tartışmanın oluşmasına neden olmaktadır. Bir taraftan  Rusya tarafından Ekonomik kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nin vergi denetimi ile ilgili birlikte hareket edilmesi yönündeki talebi desteklenip, gelecekte ise ülkeler arasında vergi bilgilerin alışverişinin yapılması planlanmaktadır.

Öbür taraftan ise, Rusya’daki vergi sisteminin genel idare sistemininin zayıf olduğunun bilinci altında, yeni kanunun yürürlüğe girmesi ile, yabancı şirketlerin idaresini gerçekleştiren tarafların tespit edilmesini sağlamayacağını tahmin edebiliriz. Örneğin, denetlenen yabancı şirketin ortağı kendi iradesi ile yabancı şirketin idaresini gerçekleştirdiği hakkında bildiride bulunmaması durumunda, vergi daireleri belirli kategorideki vergi mükellefleri ile ilgili bu durumu görmezden gelebilirler.

Yakında  vergi dairelerine Rusya Federasyonu Vergi mevzuatının 3 ve 4 nolu maddelerin uygulanması için çeşitli tavsiyeler ve talimatlar verilebilir.

Kanunun yürürlüğe girmesine rağmen, onun işlemesini sağlayacak olan kanun tutanakları halen devreye sokulmamıştır. Vergi dairesinin Rusya Federasyonu ile vergi bilgileri alışverişinde bulunmayacak olan ülkelerin listesini (‘kara liste’ olarak anılan) oluşturması ve de yabancı şirketlerde ortaklığı bulunan vatandaşların bildiri formlarını hazırlaması gerekmektedir.

Bugün itibarı ile yürürlüğe giren kanuna yapılması önerilen birçok değişiklik mevcuttur. Ve bu önerilerin sayısının artacağı aşıkardır.

Yeni alınan kanunun Rusya’daki genel ticari alanını nasıl etkileyeceğinin tespit edilmesi çok zordur. Ancak alınan 376-FZ nolu kanun ekonomik krizi de düşünerek, Rusya’daki vergi seviyesini arttıracağını söyleyebiliriz.

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır