Hİzmetler

VARLIKLARIN ENVANTERİ

Şirketler belirli varlıklara sahiptir. Bu varlıklar, ofiste, depoda ve şirketin birimlerinde bulunabilir. Şirketin sahip olduğu bütün varlıklarla ilgili bilgiler muhasebe kayıtlarında belirlenir. Muhasebe kayıtları ise gerçeğe uygun olmalıdır. Bunun kontrol edilmesi için envanterler yapılır. Envanter, binaları, maddi olmayan varlıkları, malzeme stoklarını vb. kapsar.

DENETİMLERİN AMAÇLARI VE SIKLIĞI

Envanter sayesinde:

 • Şirketin bilançosunda gösterilen varlıkların gerçekten mevcut olduğu doğrulanır.
 • Baştaki niteliklerini kaybeden varlıklar ve malzemeler tespit edilir.
 • Mal ve malzeme depolama şartlarının uygunluğu kontrol edilir.
 • Mevcut olan varlıkların muhasebe kayıtlarında belirtilenlerle karşılaştırılması
  sayesinde varlıkların fazlalığı veya eksikliği tespit edilir.
 • Varlıkların fiyat özelliklerinin tamlığı ve doğruluğu değerlendirilir.

Şirket yönetimi, bu tür denetimlerin ne zaman yapılması gerektiği, bunun tek başına veya dışarıdan getirilen eksperler yardımıyla yapılması konusunda kendi karar verir. İkinci olarak belirtilen durumda, envanter için ödenecek bedel, hizmetin kalitesi, hızlılığı ve hata yapmama garantisi sayesinde telafi edilir. Süreci ve ince noktalarını çok iyi bilen ve konuya tarafsız bir şekilde yaklaşabilen elemanları çalıştıran bir şirketi bulmak oldukça zordur. RosCo, objektif ve düzgün envanter hizmetleri sunar.

Genellikle, envanter 31 Aralık’tan sonra yapılır. Belirtilen güne kadar muhasebeci bütün gerekli belgeleri hazırlar ve yıllık bilanço raporunun sunulmasından önce gerekli düzeltmeleri yapabilir. Envanter düzeni, şirketin muhasebe politikasında belirlenir. Yönetimin talimatlarına bağlı olarak, denetim kapsamlı veya kısmi (sadece belirli kısımların analizi yapılır) olabilir. RosCo uzmanları, bu bilgilere dayanarak hizmetlerini sunarlar.

Bazı durumlarda envanter gönüllü olarak yapılan bir işlemden yanısıra yapılması
zorunlu olan bir işlem haline gelir. Bu durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Varlıkların kiraya verilmesi, satılması, satın alınması.
 • Maddi sorumluluk taşıyan elemanların değişmesi.
 • Şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında şirket sahiplerinin değişmesi,
  şirket yapısı değişikliği, şirketlerin birleşmesi.
 • Şirketin tasfiyesi.
 • Hırsızlık, hasar, görevi kötüye kullanma olaylarının tespiti.
 • Yangınlar, doğal afetler.

ENVANTER SÜRECİ

Envanter süreci bir komisyonun oluşturulmasını gerektirir.
Komisyon aşağıdakilerden oluşturulur:

 • Başkan – şirket müdürü veya müdür vekilidir.

 • Baş muhasebeci.

 • Bölüm yöneticileri.

 • Toplum temsilcileri.

Sürekli envanter komisyonu dışında çalışma komisyonları da oluşturulur.
Çalışma komisyonları aşağıdakilerden oluşur:

 • Envanter yapılması gerektiği konusunda karar alan
  yöneticinin temsilcisi.

 • Çeşitli alanlarda uzman olan kişiler: muhasebeci,
  mal sorumlusu, teknisyen, depo sorumlusu vb.

Envanterin tecrübeli ve denetlenen malları iyi bilen elemanların katılımıyla sürecin ince noktalarını bilen vasıflı uzmanlar tarafından yürütülmesi önemlidir. Bu hizmeti RosCo uygun bir fiyata verir.

Kapsamlı veya kısmi bir envanterin yapıldığı komisyonların üyeleri, şirket yöneticisinin emri ile onaylanır. Bu belgede ayrıca işlerin başlama ve bitiş tarihleri de belirtilir. Denetim başlamadan önce bütün birincil tahsilat ve tediye evrakları ile ilgili kayıt işlemleri bitmiş olmalı, analitik ve kontrol hesaplarında gerekli kayıtlar yapılmış olmalı, varlıkların listesi hazırlanmalıdır. Denetim sırasında en azından bir komisyon üyesinin olmadığı durumlarda, envanter sonuçları geçersiz sayılabilir.

Envanter planlı olarak yapıldığı durumlarda, mal ve malzemeler önceden hazırlanır, olağanüstü denetimlerde ise mal ve malzemeler envanteri yapan görevliler huzurunda hazırlanır. Envanter tamamlanmadan önce tüm depo işlemleri durdurulur. Depo sorumlusu, malların listesini hazırlayıp mallarla ilgili kayıtlarının yapıldığı ve belgelerin muhasebeye teslim edildiği konusunda bir beyanname imzalar. Karşılaştırma, yerinde malın sayılması, ölçülmesi, tartılması yoluyla gerçekleştirilir (varlıkların türüne ve hesaplama birimine bağlı olarak).

RosCo uzmanları bu durumda yardımcı olabilir. Hizmetlerimizin bedeli, profesyonel olmayan yaklaşımla
işlerin yürütülmesi sonucu olarak ortaya çıkabilen masraflardan çok daha düşüktür.

ENVANTERİN BELGELENDİRİLMESİ

Envanter, maddi sorumluluk taşıyan görevliler katılımıyla gerçekleştirilir ve her türlü listelerin ve tutanakların iki nüsha olarak düzenlenmesini gerektirir. Belgede, denetlenen malların sıra numaralarının toplamını ifade eden bir rakam ve her sayfada bulunan ayni göstergelerin sayısı yazıyla belirtilir. Son sayfa üzerinde fiyatların, sonuçların kontrol edildiğine dair notlar yazılır ve maddi sorumluluğu taşıyan görevlilerin imzaları atılır.

Bu görevliler, listede bulunan bütün malların emaneten depolamaya teslim alındığı ve herhangi bir şikayetin olmadığı konusunda bir belge imzalarlar. Denetim sonunda listeler muhasebeye teslim edilir. Bölüm elemanları, bu listeleri kontrol ederler, muhasebe kayıtları ile karşılaştırırlar ve uygunluğu/eksikliği/fazlalığı tespit ederler.

Karşılaştırma sonuçları, karşılaştırma listelerinde kaydedilir. Burada, tutarsızlık tespit edilen mallar belirtilir. Fiili ve kayıtlı değerlerin tutması durumunda, listede sadece malların toplam bedeli belirtilir. Tespit edilen fazlalık, finansal sonuçlara veya fon arttırılmasına kaydedilerek işlenir (bütçe işletmeleri için).

Gerçekte bulunan mallarla muhasebe kayıtlarına göre mevcut olan mallar arasında herhangi bir tutarsızlığın tespit edilmesi durumunda, envanter komisyonu, ilgili tutarsızlığın nedenlerini araştırır. Eksikliğe veya fazlalığa yol açan nedenlerin tespiti ve sonuçları bir tutanak şeklide kağıt üzerinde yazılı olarak düzenlenir. Bu tutanakta oluşan durumun çözüm yolları da belirtilir. Kısmi envanter sonucunda, denetim sırasında tespit edilen fiili tutarların ve sayıların, ve tutarsızlıkların (olumlu ve olumsuz değerler) belirtildiği bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak, envanteri yapan görevliler, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Kiralık mallarla ilgili ayrı bir liste düzenlenir.

Olağan ara denetimlerin sonuçları, yapıldığı ayın raporlarında belirtilir. Bir şirkette yıllık envanterin yapılması durumunda, bu envanterin sonuçları yıllık muhasebe tablolarında gösterilir.

Mal ve varlık sayısı çok olan bir işletmede kapsamlı envanterler arasında malların işlendiği ve depolandığı yerlerde ara denetimlerin yapılması gerekmektedir.

Listelerde ve kayıtlarda bilgilerin doğru bir şekilde gösterilmesi çok önemlidir. Bu işin yapılması
için profesyonel uzmanları görevlendirmek lazım. Gerekli olduğunda, RosCo şirketinden dış
uzmanların yardımından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda listelerde herhangi bir hata tespit edilirse, bunun hakkında komisyon başkanı
derhal bilgilendirilip gereken düzeltmeler yapılmalıdır.

Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli 2
Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli 2
Faaliyet kodlarının neden önemli olduğu ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz, faaliyet kodları vergi avantajlarını elde etmenize nasıl yardımcı olur? Vergi Kanunu, belirli faaliyet türlerini gerçekleştiren şirketlerin "basitleştirilmiş vergi sistemini" kullanılmasını yasaklamaktadır, bu yasak, özellikle: - belirli bir ücrete istinaden değerli eşyaları rehin alma faaliyetlerinde bulunan - kumarhane işleten - kumar makinelerini ticareti yapan - tütün ürünleri üreten işletmeler için geçerlidir Devam eden ekonomik durgunluk döneminde, bölgesel yetkililer girişimcilerin iflasını önlemeye çalışıyor. Yaklaşık 50 bölgede, basitleştirilmiş vergi sistemi için indirimli oranlar vardır: % 1 - "gelir",% 5 - "gelir eksi giderler". Bu tür vergi tercihleri, belirli OKVED kodlarına sahip işadamlarına verilir. Bir başka "koronavirüs" yardimi, küçük ve orta ölçekli işletme borçlularıyla ilgilidir. Cumhurbaşkanı, kredi tatilleri hakkında bir yasa imzaladı. Ancak bu tür kredi tatilleri tüm işadamları için geçerli değildir. Yardım, koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerde çalışan borçluları bekliyor. Bu sektorlerin listesi Hükümet tarafından belirlenir 3 Nisan 2020 tarihinden önce ipotek dahil bir kredi sözleşmesi (kredi sözleşmesi) imzalamış olan küçük ve orta ölçekli işletmelere ait borçlular, şartlarını değiştirme talebiyle en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar borç verene başvurma hakkına sahiptir. İşadamlarının etkilenen sektörlere aidiyeti OKVED kodları ile belirlenir. Koronavirüsten etkilenen sektörlerdeki birçok şirket için kira ödemeleri ertelenmiştir. Kira ödemesi yardimi alabilmek için, bir iş adamının faaliyetlerinin de belirli bir OKVED koduna uygun olması gerekir. Moskova'dan arsa ve konut dışı mülk kiralayan ve yüksek alarm rejimi altında faaliyetlerini askıya alan kiracılar kiradan muaf tutuldu. Bu, kültür, fiziksel kültür ve spor, sergi, eğlence, eğitim ve eğitim faaliyetleri, boş zaman, turizm, otel hizmetleri, yemek, ticaret ve tüketici hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren bireysel girişimciler ve şirketler için geçerlidir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin asgari ücret dahilinde çalışanlar için devletten ücretsiz maaş alabilmesi için, sübvansiyon alıcısının faaliyet gösterdiği sektörün Rus ekonomisinin etkilenen sektörleri olarak sınıflandırılması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, etkilenen sektorler listesinde "gerekli" OKVED koduna sahip olan girişimciler, çalışanlara asgari ücretin ödenmesi için bir sübvansiyon alabilirler. Uygulamada, etkilenen sektörlerdeki tüm işadamları "gerekli" OKVED koduna sahip değildir. Bir iş kurarken birçok girişimci, bunun yalnızca Rosstat için önemli olduğuna inanarak kodlara dikkat etmemektedir. Ve uygulamanın gösterdiği gibi, vergi makamları bu konuya resmen yaklaşarak ilan edien OKVEDlere dikkat etmektedirler. Özetle, OKVED'in yalnızca vergiler ve ücretler hakkındaki özel mevzuat tarafından doğrudan sağlandığı durumlarda vergi amaçlı kullanılabileceğini not ediyoruz. Sorulariniz kaldiysa, videonun yorumlar kismina yaza bilirsiniz ve kanalımıza abone olmayi unutmayin. Farkinda olun- Rosco ile olun! https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli? (ч.1)
Firmanın faaliyet kodu nedir? Bu kodlar vergi ve sigorta primlerinin hesaplanma şeklini nasıl etkiler? Ekonomik kriz sırasında "gerekli" faaliyet kodlarına sahip olmak neden önemlidir? Videomuzun konusu bir şirketin faaliyet kodlarının vergiler ve vergi dışı konulara etkileridir. Faaliyet kolları ile ilgili kodlarla ilk kez firma kuruluşu esnasında karşılaşılmaktadır ve genellikle bu konuya gerekli önem verilmemektedir maalesef fakat sadece vergi avantajlari için değil aynı zamanda özellikle koronavirüs salgını sırasında önemi ortaya çıkan devlet desteklerinden faydalanma konusunda da direk rol oynamaktadır. Rusya hükümeti küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sosyal odaklı Sivil Toplum Kuruluşları için 2020'nin 2. çeyreği için vergi ve sigorta primlerini düşürme kararı almıştı bu nedenle, Pandemiden Etkilenen Sektörler Listesindeki şirketler ve bireysel girişimciler KDV hariç vergiden muaf tutuldu. Pandemiden etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren poliçe sahipleri ayrıca Nisan - Haziran 2020 için yapılan sigorta primi ödemelerinden de muaf tutulmuşlardır. Pandemiden etkilenen sektörlerin listeleri ve firmalar faaliyet kodlarına bağlı olarak belirlenmiştir, vergi ve sigorta primlerinden muaf tutulan firmalar vergi makamları tarafından bu tür kodlar göz önüne alınarak seçilmiştir. "Doğru" faaliyet kolları seçimi 03/01/2020 itibariyle ana faaliyeti Etkilenen Sektörler Listesi'nde olan işadamlarına vergi ödemeleri erteleme ve personel ve sigorta primleri almalarına yardımcı olacaktır, küçük ve orta ölçekli işletmelere belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak vergi ve katkı paylarının ödenmesinde erteleme, 3 aydan bir yıla kadar bir süre için elde edilebilmektedir. Moskova’da bulunan işletmeler için, belirlenen vergi ve ücretlerin ödenmesi için son tarihler 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmıştır. Aynı dönemde ticaret, yemek, turizm, kültür, spor, eğlence, otelcilik ve kişisel hizmetlerin sunulması alanlarında çalışan kuruluşlar için emlak ve arazi vergisi konularında kolaylıklar sağlanmıştır. Vergi makamları genellikle faaliyet kodları ile ticari faaliyetleri örtüşmeyen bir vergi mükellefinin KDV muafiyetini reddeder ve gerçekleştirilen fiili faaliyetler arasındaki tutarsızlık durumunda karşı tarafı sorumlu tutmaktadır. Böyle bir durumda, vergi mükellefi gerekçesiz bir vergi indirimi almakla suçlanabilir, bankalar, ticari faaliyetlerinin beyan edilen faaliyet kodlarına karşılık gelmediği bu tür müşteri işlemlerine özellikle dikkat ederler ve diğer özelliklerin bir kombinasyonu ile birlikte banka, müşteriyi bankacılık sisteminden ayırabilmektedir. Bir sonraki videoda, faaliyet kodlarının neden önemli olduğu ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yeni ve güncel konuları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Sahıs firmalarının vergi dairesi kararı ile kapatılması
Bu yıl 1 Eylül'den itibaren vergi dairelerine şahıs firmalarını kapatma yetkisi verilmistir, vergi makamları tarafından kimler tasfiye edilebilir? Hangi şartlarda? Bu tür bir kapatmanin sonuçları nelerdir? Bugün videomuzda bunun hakkında konuşacağız. 1 Eylül 2020'ye kadar, şahıs firmalarının tasfiyesi gönüllü veya zorunlu olarak yapılabilmekte idi, yani şahsın kendisi tarafından yada devlet organlarının veya alacaklılarının inisiyatifi üzerine mahkeme tarafından gerçekleştirilirdi fakat bu tarihten itibaren şartlar değişti. Kanunun güncellenmiş versiyonu, şahıs firmalarının vergi dairesi kayitlarindan silinmesine izin veriyor, dolayısıyla, bireysel bir girişimcinin, vergi müfettişliğinin böyle bir karar verdiği anda itibaren ve aşağıdaki koşullarında aynı anda gözlemlenmesi halinde faaliyetleri fiilen sonlandırmış olarak kabul edilir. Bu koşullar; patentin sona erme tarihinden itibaren 15 ay geçmesi veya son 15 ay içinde bireysel girişimcinin vergi dairesine raporlama belgelerini mevzuatın öngördüğü sekilde sunmaması, ikincisi bireysel girişimcinin borçları. Yapılan değişiklikler vergi memurlarının yetkilerini genişletirken, raporlama ve vergi ödemesinin zamanında yapılması halinde bireysel girişimciler için şartları sertleştirdi yani, bireysel girişimci vergi dairelerine 15 aydır rapor göndermediyse veya patentinin sona erme tarihinden bu yana 15 aydan fazla bir süre geçmişse ve bütçeye borcu varsa, vergi makamları sicil kaydını silebilmektedirler. Sahıs firmalarının kapatılması prosedürü birkaç aşamadan oluşur. Aşama 1. Sahıs firmalarının faaliyetlerini durdurmayi gerektiren koşullar var ise vergi dairesi ilk once kapanması kararı alır. Aşama 2. Sahıs firmasının kapanmasına ilişkin karar, karar tarihinden itibaren üç gün içinde resmi gazetede yayınlanır, ilgili taraflar bu tarz bilgileri ilgili resmi websiteler aracılığıyla takip edebilirler. Aşama 3. Belirtilen süre içinde ilgili kişinin vergi dairesine başvurmaması halinde bireysel girişimcinin faaliyetleri sonlandirilir, bu girişim alacaklılar veya meşru hakları ihlal edilenler tarafından temyiz edilebilir. Sahıs firmasının kapatılmasına itirazların ilk 30 gunde yapılması gerekir, bu surenin sonunda bir itiraz olmaıi halinde ise 1 yıl içinde mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılabilmektedir. Vergi makamları tarafından faaliyetleri sonlandırılan bireysel bir girişimci yeniden şahıs firması kurabilir mi? Kapatilan sahis firmasi sahipleri, karardan itibaren 3 yil boyunca faaliyette bulunamamaktadirlar, ancak bu surenin tekrar yasaklari kalkmaktadir. Bu sekildeki firma kapanis kararlari aslinda bir yandanda fiili olarak faaliyet yürütmeyen veya yapmayı planlamayan işadamlarını kapanis icin gerekli evrak işlerinden ve bir işletmeyi kapatmak için gerekli belgeleri doldurmak, basvurular yapmak ve benzeri zaman ve maddi masraflardan kurtarmaktadır. Böyle bir tasfiye, pratikte sıklıkla karşılaşılan başka bir sorunu çözmektedir, tüm girişimciler vergi mevzuatı bilgisine sahip olamayabilmektedirler fakat bir faaliyet olsun ya da olmasın, bireysel girişimcilerin her yıl kendileri için 32 bin ruble sigorta primi oderler, kesintiler dikkate alındığında ödeme 20 bin ruble olmaktadır. Bireysel girişimcilerin firmalarini resmi olarak kapatmadan terk etmeleri onları çıkan vergi ve harçlardan muaf etmediğini onemle dikkatinize sunarim. Benjamin Franklin'in dediği gibi, "kaçınılmaz olan iki sey, bir ölüm iki vergiler" Bu videoyu izledikten sonra hala sorularınız var ise, yorumlarınızda yazmaktan çekinmeyin, RosCo'nun avukatları bunları yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. RosCo ile olun - farkında olun. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "VARLIKLARIN ENVANTERİ"

 
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)